Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de nv Falcon – geldig tot  31/12/2019

 1. Onze offertes, verkopen en aannemingen worden door de hieronder vermelde voorwaarden beheerst. Wij achten deze voorwaarden als gekend en aangenomen door de medecontractant. Behoudens bijzondere vermelding zijn alleen onze algemene voorwaarden van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige aanduidingen vermeld op documenten van de medecontractant.  Elk aanbod kan worden ingetrokken tot aan de aanvaarding door de medecontractant en vervalt automatisch dertig dagen na datum, behoudens vermelding van een andere periode op het aanbod. Orders aan FALCON AUTOMATION onder een bepaald minimum bedrag kunnen steeds worden geweigerd.  Desbetreffende bedragen kunnen op verzoek worden meegedeeld door de verkoopafdeling.

 

 1. De leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door ons voor zover als mogelijk nagekomen. Vertragingen wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard ook.  De goederen reizen behoudens expliciete en door FALCON AUTOMATION aangeboden of aanvaarde afwijkingen op risico en kosten van de medecontractant-bestemmeling.  Bij levering tegen remboursement met contante betaling  en zo bij de aanbieding van de goederen niet betaald wordt, zullen o.m. alle bijkomende kosten voor stockage en een gebeurlijke nieuwe aanbieding ten laste komen van de medecontractant.  Ondermeer en ten exemplatieven titel wordt verduidelijkt dat terzake levering FOB of AF MAGAZIJN, FALCON AUTOMATION niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor een eventuele beschadiging van de goederen.

 

 1. In geval van bedrijfsstoringen, stakingen, overmacht , toeval en/of overheidsmaatregelen zijn wij ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering. Wij hebben dan de keuze tussen verbreking van rechtswege van de overeenkomst zonder schadevergoeding en anderzijds de verlenging van de termijnen van levering en/of uitvoering met een duur gelijk aan deze der onderbreking.  De verbreking of verlenging van termijn zal betekend worden door een aangetekend schrijven.

 

 1. De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging mocht optreden ingevolge een koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks op de koopwaar, zal deze door ons steeds mogen doorgerekend worden zonder het recht van de koper om daarvoor koopontbinding te vragen.  Een andere prijsverhoging onafhankelijk van de wil van de verkoper, kan steeds worden doorgerekend met het recht nochtans voor de koper om, zo de verhoging meer dan 5% bedraagt, ten laatste op de leveringsdatum van de koop af te zien, mits betaling in dat geval van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 25% van de gecontracteerde prijs.

 

 1. Eventuele klachten, opmerkingen, betwistingen of protesten zijn alleen ontvankelijk zo deze schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de vijf dagen na leverings- of factuurdatum. Geen enkele terugzending van goederen wordt aangenomen zonder onze voorafgaandelijke toestemming.  De terugzending moet steeds franco geschieden.

 

 1. De medecontractant moet de goederen bij levering onmiddellijk en grondig nazien. Elke niet-conformiteit moet worden gesignaleerd binnen de vijf dagen zoals bepaald in artikel 5.  Na het verstrijken van deze termijn wordt definitief en onweerlegbaar aanvaard dat de goederen conform zijn en vrij van enig zichtbaar gebrek dat bij een grondige inspectie kan worden opgemerkt.  Bij niet-conforme levering hebben wij het recht tot vervanging over te gaan dan wel tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat dienaangaande enige schadeloosstelling kan gevorderd worden.

 

 1. De door ons verstrekte garantie is steeds beperkt tot deze welke geboden wordt door de constructeur en/of invoerder. De verkoper zal verplicht zijn dienaangaande alle formaliteiten te vervullen.  Bij vastgesteld defect dient de koper de goederen terug te brengen in originele verpakking.  Vervangen onderdelen blijven onze eigendom.  De koper zal in geval dat we naderhand een conforme (herstelde of vervangen) zaak aanbieden, geen ontbinding van de koop noch schadevergoeding kunnen eisen.  In geen geval kan de waarde van onze garantieverbintenis de waarde van de aankoop en het contract overschrijden.  Verborgen gebreken dienen te worden gemeld binnen de vijf dagen na ontdekking.  In elk geval en onverminderd de strengere bepalingen van de fabrikant en/of invoerder is de garantieperiode beperkt tot één jaar na levering.  De verantwoordelijkheid van FALCON AUTOMATION blijft steeds beperkt tot het vervangen of het herstellen van het defecte apparaat of programma.  FALCON AUTOMATION is nooit verantwoordelijk voor onrechtstreekse schade of welke gevolgschade dan ook voortvloeiend uit het defect.

 

 1. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Bij laattijdige betaling is een conventionele interest van één procent per maand op de niet-betaalde facturen verschuldigd.  Niet betaalde facturen een maand na vervaldatum worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding ad 10 % met een minimum van 125 EUR en een maximum van 5.000 EUR, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.  Schadevergoeding en interesten zijn van rechtswege eisbaar, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling vereist is.

 

 1. Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn, blijven ze onze eigendom en behouden wij het recht ze terug op te nemen op kosten van de koper.

 

 1. De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Bij het vernemen van ongunstige informatie omtrent de solvabiliteit van de klant heeft FALCON AUTOMATION het recht alle facturen opeisbaar te stellen en de overeenkomst op te zeggen voor het niet geleverde gedeelte, tenzij bijkomende waarborgen worden verschaft.

 

 1. Bij betwistingen zijn de rechtbanken van het Arrondissement Tongeren bevoegd. Alleen het Belgische recht is van toepassing op onze contracten.